SalonDFS

Υποστήριξη Είσοδος

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του SalonDFS

Περίληψη

Το αρχικό διάστημα από την εγγραφή (όπως ορίζεται στο www.salondfs.gr) είναι δωρεάν και δεν δεσμεύει οικονομικά τον συνδρομητή.
Τα στοιχεία του συνδρομητή είναι εμπιστευτικά. Φυλάσσονται σε τράπεζες δεδομένων στις οποίες κάθε πρόσβαση καταγράφεται για την προστασία του συνδρομητή αλλά και του ιδιοκτήτη της εφαρμογής.
Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του λογαριασμού του και τη σωστή φύλαξη των κλειδιών (password / pin).
O Συνδρομητής δεν ενεργεί υπό την εξουσία ή υπό τον έλεγχο του Παρόχου.
Ο Συνδρομητής μπορεί να λάβει αντίγραφο των στοιχείων του μέσα από την εφαρμογή για όσο διάστημα είναι ενεργή η συνδρομή του. Μετά τον τερματισμό της συνδρομής τα στοιχεία του συνδρομητή διαγράφονται και δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν.
Υποστήριξη εάν απαιτηθεί παρέχεται μέσω Viber ή Messenger  Δευτέρα – Παρασκευή από τις 14:00 έως τις 15:00 ή με email στο [email protected] που υπάρχει μέσα στην εφαρμογή.

Ορισμοί

 1. Εφαρμογή: Είναι το λογισμικό και η βάση δεδομένων με την ονομασία SalonDFS που παρέχεται ως υπηρεσία και περιλαμβάνει τα εξής: Χρήση του περιβάλλοντος εργασίας και της βάσης δεδομένων της εφαρμογής. Διαχείριση και αποθήκευση δεδομένων για λογαριασμό του συνδρομητή.
 2. Συνδρομητής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και αποδέχεται του όρους χρήσης.
 3. Πάροχος: Είναι η εταιρεία “Situs Cloud apps Inc” με έδρα τη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ και EIN 87-4060405.
 4. Χρήστες: Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία μέσω των κωδικών ασφαλείας τους από τον Συνδρομητή.
 5. Επαγγελματικά στοιχεία Συνδρομητή: Τα στοιχεία που καταχωρούν οι χρήστες του συνδρομητή και περιλαμβάνουν: Στοιχεία πελατών, προμηθευτών, συνεργατών. Στοιχεία αγορών, πωλήσεων, υπηρεσιών.
 6. DFS Improvement Project (DIP): Αποδεχόμενος ο Συνδρομητής το Συμφωνητικό συμφωνεί να εγγραφεί μέλος του DIP που επιτρέπει στον Πάροχο να συλλέγει πληροφορίες στατιστικής φύσης για την βελτίωση της ποιότητας, αξιοπιστίας και απόδοσης της εφαρμογής. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να είναι επαγγελματικά στοιχεία του Συνδρομητή και αφορούν αποκλειστικά την συχνότητα χρήσης των ιστοσελίδων και των σημείων της εφαρμογής από τους χρήστες.
 7. Εμπιστευτικά στοιχεία του Παρόχου: Είναι ο κώδικας της εφαρμογής και η δομή της βάσης δεδομένων καθώς και τα βοηθητικά στοιχεία συμπλήρωσης των πινάκων.
 8. Αντίγραφο στοιχείων: Είναι το αρχείο του Συνδρομητή σε μορφή HTML με την πλήρη καρτέλα όλων των πελατών του συνδρομητή.

Αναλυτικοί όροι

Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους που διέπουν τη σύμβαση αυτή ή οποιαδήποτε νέα έκδοση της. Οι όροι του Συμφωνητικού μπορούν να αλλάζουν και ο Πάροχος θα μεριμνά για τη σχετική ενημέρωση του Συνδρομητή, γεγονός που δεν απαλλάσσει το Συνδρομητή από την υποχρέωση να ενημερώνεται τακτικά για τους ισχύοντες όρους του Συμφωνητικού.

Ημερομηνία έναρξης του συμφωνητικού είναι η ημερομηνία εγγραφής.

Εμπιστευτικότητα – Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 1. Η εφαρμογή προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις αντίστοιχες διατάξεις των διεθνών συμβάσεων.
 2. Ο Πάροχος δηλώνει ρητά ότι δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Εμπιστευτικά στοιχεία του Συνδρομητή των οποίων ο Συνδρομητής είναι ο νόμιμος και αποκλειστικός ιδιοκτήτης.
 3. Ο Πάροχος διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων του Συνδρομητή χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές προστασίας δεδομένων, όπως κρυπτογράφηση και κωδικοί ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Directive 95/46/EC on the protection of personal data.
 4. Ο Συνδρομητής δηλώνει ρητά ότι με τη χρήση της εφαρμογής δεν μεταβιβάζεται και δεν παραχωρείται η ιδιοκτησία και η τεχνογνωσία που ενσωματώνει και τα πάσης φύσεως εμπορικών δικαιωμάτων που προκύπτουν.
 5. Ο Πάροχος δηλώνει ρητά ότι δεν θα μεταβιβάσει και δεν θα επιτρέψει να λάβει γνώση με ευθύνη του οποιοσδήποτε τρίτος τα Εμπιστευτικά στοιχεία του Συνδρομητή.
 6. Ο Πάροχος δηλώνει ρητά ότι σε περίπτωση διακοπής χρήσης της εφαρμογής, τα εμπιστευτικά δεδομένα του Συνδρομητή διαγράφονται οριστικά μετά από 1 μήνα.

Παραχώρηση Δικαιώματος Χρήσης

Ο Πάροχος παραχωρεί στο Συνδρομητή ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής μόνο για νόμιμη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

 1. O Συνδρομητής δεν ενεργεί υπό την εξουσία ή υπό τον έλεγχο του Παρόχου σύμφωνα με το ΠΔ131/2003.
 2. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των κωδικών του.
 3. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειες των Χρήστών.
 4. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να ειδοποιήσει τον Πάροχο σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της εφαρμογής.
 5. Ο Συνδρομητής και οι χρήστες απαγορεύεται να προσπαθήσουν να ανακατασκευάσουν ή να ανακαλύψουν ή να αντιγράψουν οποιοδήποτε τμήμα του κώδικα ή της βάσης δεδομένων ή των ιδεών ή του σχεδιασμού των σελίδων της εφαρμογής.
 6. Ο Συνδρομητής απαγορεύεται να χρησιμοποιεί την εφαρμογή κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσία για:
  1. Να προωθεί παράνομα προϊόντα ή υπηρεσίες
  2. Να αποστέλλει παράνομα μηνύματα ή spam
  3. Να εκτελεί ή να διευκολύνει οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες
 7. Απαγορεύεται η αποθήκευση ή διανομή παράνομου περιεχομένου ή υλικού.
 8. Απαγορεύεται η αποθήκευση ή διανομή υλικού που περιέχει λογισμικό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων δικτύων ή Υπολογιστών.
 9. Απαγορεύεται η αποθήκευση και διανομή οποιουδήποτε υλικού του οποίου δεν κατέχει νόμιμα πνευματικά δικαιώματα χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου κατόχου.
 10. Απαγορεύεται η αποθήκευση και διανομή υλικού που αντιβαίνει στο νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διάρκεια Συνδρομής

 1. Η χρήση της εφαρμογής παραχωρείται επ’ αόριστον υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του παρόντος συμμφωνητικού.
 2. Ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Συνδρομητή μέσω email στο λογαριασμό του για την επικείμενη λήξη του Συμφωνητικού καθώς και για την ημερομηνία λήξης, για οποιοδήποτε λόγο εκτός από περιπτώσεις παράνομης χρήσης ή χρήσης που αντιβαίνει τους όρους του παρόντος.

Τιμολόγηση – Εξόφληση

 1. Η χρήση της εφαρμογής τιμολογείται και εξοφλείται σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική που αναφέρεται στο www.salondfs.gr.
 2. Η συνδρομή τερματίζεται χωρίς ενημέρωση από πλευράς του παρόχου, μετά την πάροδο της προθεσμίας πληρωμής.

Service Level Agreement

 1. Το παρόν Συμφωνητικό καλύπτει το ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας της παρεχόμενης Υπηρεσίας προς το Συνδρομητή και των τυχόν συμπληρωματικών υπηρεσιών.
 2. Ο Πάροχος εγγυάται ότι η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει».
 3. Ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή δεν έχει σφάλμα και είναι απαλλαγμένο από προβλήματα ούτε ότι θα καλύψει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Συνδρομητή.
 4. Ο Πάροχος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζεται διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 95% σε ετήσια βάση διατηρώντας τη βάση δεδομένων και το λογισμικό της εφαρμογής σε αξιόπιστες Τράπεζες δεδομένων.
 5. Η εφαρμογή μπορεί να διακοπεί ή καθυστερεί για εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και βελτίωσης και για λήψη αντιγράφων ασφαλείας (συνήθως αυτό γίνεται μεταξύ 2:00 και 4:00 το πρωί ώρα Ελλάδος).
 6. Η εφαρμογή παρέχεται μέσω του Internet και μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα σχετιζόμενα με τη λειτουργία του Internet και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Κατά συνέπεια ο Πάροχος δεν φέρει ευθύνη για αδυναμία πρόσβασης καθυστέρηση ή άλλες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από αυτά.
 7. Ο Πάροχος καταβάλει κάθε προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση βλαβών της εφαρμογής. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης με υπαιτιότητα του Παρόχου εξαιτίας κατάρρευσης του συστήματος, ο Συνδρομητής θα ενημερωθεί με κάθε δυνατό μέσο.

Υποστήριξη – Εκπαίδευση

 1. Η εφαρμογή διαθέτει χωρίς χρέωση υπηρεσίες υποστήριξης προς το Συνδρομητή οι οποίες περιλαμβάνουν βοηθήματα για την χρήση της εφαρμογής και καταγραφή προβλημάτων ή βλαβών.
 2. Οι νέες εκδόσεις είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους Συνδρομητές εκτός εάν υπάρχουν λειτουργίες που έχουν γίνει με ειδικές συμφωνίες σε κάποιους συνδρομητές.
 3. Υποστήριξη παρέχεται μέσω email ή messenger ή/και τηλεφωνικά.
 4. Εάν ο Συνδρομητής ζητήσει ειδική εκπαίδευση για τους Χρήστες ή μεταφορά δεδομένων από άλλα συστήματα ή εφαρμογές του, τότε αυτή μπορεί να υπάρξει με ειδική συμφωνία.

Καταγγελία του Συμφωνητικού

 1. Κάθε όρος του συμφωνητικού είναι ουσιώδης και η μη τηρήση του αποτελεί αιτία καταγγελίας μετά από έγγραφη όχληση του αντισυμβαλλόμενου 30 ημέρες πριν τη διακοπή. Ο Πάροχος στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι υπεύθυνος έναντι του Συνδρομητή ή τρίτου για τη διακοπή.
 2. Η καταγγελία του παρόντος δεν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής δεν θα πρέπει να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμείς οφειλές.

Όρια ευθύνης

 1. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη του Παρόχου απέναντι στο Συνδρομητή δεν μπορεί να υπερβεί την αμοιβή που έχει καταβληθεί για τη χρήση της εφαρμογής τον προηγούμενο 1 μήνα από την ημερομηνία που θα προβληθεί η αξίωση αποζημίωσης.
 2. Σε καμία περίπτωση δεν θα καθίσταται υπεύθυνος ένας από τους συμβαλλόμενους ή οποιοδήποτε συσχετιζόμενο με την Εφαρμογή μέρος για τυχόν ζημίες που απορρέουν έμμεσα ή άμεσα από τη χρήση της εφαρμογής (απώλεια δεδομένων, εσόδων, κερδών ή άλλων οικονομικών οφελών), ανεξαρτήτως της αιτίας που έχει προκαλέσει τη ζημία.
 3. Τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έγκαιρα (πλην των οικονομικών υποχρεώσεων) λόγω αποδεδειγμένου γεγονότος ανωτέρας βίας, δεν θα συνιστά λόγο καταγγελίας του Συμφωνητικού.

Λοιποί όροι

 1. Εάν κάποιος όρος του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί ανίσχυρος ή μη σύννομος, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι υπόλοιποι όροι του Συμφωνητικού παραμένουν σε ισχύ.
 2. Δωσιδικία. Το παρόν Συμφωνητικό υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της έδρας του παρόχου.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!